პროექტის შესახებ

ვაჟა-ფშაველა

დღეს ღი­რე­ბუ­ლე­ბა­თა და­ნერ­გ­ვი­სა და შე­მეც­ნე­ბის მრა­ვა­ლი საშუ­ა­ლე­ბა არსებობს, თუმ­ცა, ერ­თ­-ერ­თი სა­უ­კე­თე­სო მათ შორის კულ­ტუ­რუ­ლი ადაპ­ტი­რე­ბის გზა­ა, სა­დაც გან­სა­კუთ­რებუ­ლი ად­გი­ლი კომუნიკაციის მხატ­ვ­რულ­-ლიტე­რა­ტუ­რულ ფორ­მას უჭი­რავს.­

ქარ­თუ­ლი წე­რი­ლო­ბი­თი ძეგ­ლე­ბი და ზე­პი­რი სიტყ­ვიე­რე­ბის ნი­მუ­შე­ბი წარმო­ა­ჩენს ძი­რე­ულ ღირებულება­თა განვი­თა­რე­ბის ფა­ზებ­სა და მნიშვნელო­ბას ქვეყ­ნის სო­ცი­ალ­-­პოლი­ტი­კუ­რი და კულტურუ­ლი ისტორი­ის სხვადას­ხ­ვა ეტაპ­ზე.­ ასე­ვე, სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა, დად­გინ­დეს და შე­ფას­დეს საზო­გადო­ე­ბის მოქმედი ეთი­კუ­რი სტან­დარ­ტე­ბი.

ამ თვალ­საზ­რი­სით, გან­სა­კუთ­რე­ბულ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბას იძენს ქარ­თ­ვე­ლი გენიო­სის, მწერლისა და ჰუმანის­ტის, ვა­ჟა-­ფ­შავე­ლას შე­მოქ­მე­დე­ბა. ვა­ჟას პო­ე­ზი­ა, პრო­ზა თუ პუბ­ლი­ცის­ტი­კა სრუ­ლად აირეკლავს არა მარ­ტო თა­ვი­სი დრო­ის მოთხოვნებს, არა­მედ­ ქარ­თუ­ლი ცნობიერების არქე­ტი­პებ­ში, უძველეს ფოლ­კ­ლორ­სა და ტრა­დი­ცი­ებ­ში და­ცულ ფასეულობებს.

ვაჟა-ფშაველა თერგდალეულების, ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, იაკობ გოგებაშვილის და სხვათა, უმცროსი თანამედროვე და მათი საქმის გამგრძელებელია. ეს იყო ახალი ეროვნული პროექტი საქართველოსთვის, საქართველოს დაყენება “ერად სხვა ერთა შორის”, ამათში კი იგულისხმებოდა ევროპის თვითგამორკვევის გზაზე დამდგარი ერები.

საქართველოს ევროპული პროექტი არ იყო მხოლოდ პოლიტიკური პროექტი, არამედ, პირველ რიგში – მსოფლმხედველობრივი. თერგდალეულები და, მათ კვალდაკვალ, ვაჟაც, ხედავდნენ, რომ ის პროცესები, რაც ევროპაში ხდება, არის არა შემთხვევითი, არამედ განგებისმიერი, რომ ევროპის გამოცდილებაა თავის საფუძველში ქრისტიანული გამოცდილება, ქრისტიანული ფასეულობების მტკივნეული და შეუქცევადი შემოსვლა ისტორიაში: შრომის გათავისუფლება, პიროვნების გათავისუფლება სხვა პიროვნების საკუთრების სტატუსიდან, ქალების ემანსიპაცია და ა.შ., ამ გამოცდილების არგაგება და არმიღება, მათი აზრით, უკვე ნიშნავდა ისტორიის ლოგიკიდან ამოვარდნას მთელი თავისი ტრაგიკული შედეგებით.

ევროპული პროექტი ითვალისწინებდა ქართველებში ახალი სულისკვეთების, ახალი სულიერ-გონებრივი აგებულების დაბადებას, რაც ილიამ გამოხატა ლელთ-ღუნიას სიტყვებში: “ჩვენ ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნესო”, ანუ გაბედვას იმისა, რომ საკუთარ ხელში აიღო როგორც პირადი ცხოვრების, ისე ქვეყნის ცხოვრების სადავეები, პასუხისმგებლობის სრულიად ახალი განზომილებით.

ვა­ჟა-­ფ­შა­ვე­ლას ლი­ტე­რა­ტუ­რუ­ლი მემ­კ­ვიდ­რე­ო­ბა ორი­ენტი­რე­ბულია ღი­რე­ბუ­ლე­ბა­თა უმაღ­ლეს შკა­ლა­ზე, სა­დაც თავს იყ­რის ქარ­თულ სა­აზ­როვ­ნო სივ­რ­ცე­სა და ხალ­ხურ სიტყვი­ე­რე­ბა­ში და­ცუ­ლი ფუნ­და­მენ­ტუ­რი ფა­სე­უ­ლო­ბა­ნი: ჰუ­მა­ნიზ­მი, პატ­რი­ო­ტიზ­მი, კოს­მო­პო­ლი­ტიზ­მი, ეთ­ნი­კუ­რი და რე­ლი­გი­უ­რი ტო­ლე­რან­ტო­ბა, კა­ნო­ნის წი­ნა­შე თა­ნას­წო­რო­ბა, ერი­სა და პი­როვ­ნე­ბის, აზ­როვნე­ბი­სა და სიტყ­ვის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, სიცოცხ­ლის, გა­ნათ­ლე­ბისა და ბედ­ნი­ე­რე­ბის უფ­ლე­ბა, აღ­მ­ზ­რ­დე­ლო­ბი­თი კონ­ცეფ­ცი­ა და სხვა, ­რაც მიმართუ­ლია ქარ­თ­ველ­თა მსოფ­ლ­მ­ხედ­ვე­ლობ­რი­ვი, ეროვ­ნუ­ლი, ეთი­კუ­რი და სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ცნობიე­რე­ბის ამაღ­ლე­ბი­სა­კენ.

წინამდებარე ვებ-საიტზე (www.vajapshavela.ge) თავ­მოყრი­ლია ის აზ­რობ­რი­ვი და სიტყ­ვი­ე­რი მარ­გა­ლი­ტე­ბი, სრუ­ლი ტექ­ს­ტე­ბი, ფრაგ­მენ­ტე­ბი და ბიოგრაფიული დეტალები, რომ­ლე­ბიც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიძლიე­რით ავ­ლენს ქარ­თ­ვე­ლი გე­ნი­ო­სის პროგ­რე­სუ­ლი აზროვ­ნე­ბის სიღ­რ­მე­ებს.

ვებ-საიტი ვაჟა-ფშაველას ცხოვრების, შემოქმედებისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაციის ერთიან ელექტრონულ სივრცეში გაერთიანების პირველი მცდელობაა, რომელიც მკვლევრებს, მასწავლებლებს, სტუდენტებსა და მოსწავლეებს, აგრეთვე მწერლის შემოქმედებით დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს გაუადვილებს ორიენტირებას ვაჟას უკვდავ შემოქმედებაში.