პოეზია

"...რამ შემქმნა ადამიანად? რატომ არ მოვედ წვიმადა, რომ ვყოფილიყავი მუდამა ღრუბელთ გულ - მკერდის მძივადა, მიწაზე გადმოსაგდებად ცვარად ან თოვლად ცივადა? არ გამწირავდა პატრონი ასე ოხრად და ტივლადა! ცაშივე ამიტაცებდა, თან მატარებდა შვილადა. ასე არ დამჭირდებოდა სულ მუდამ ყოფნა ფრთხილადა. მზის მოტრფიალე ვივლიდი სიკვდილის გამაწბილადა; მაღლა ცა, დაბლა ხმელეთი მე მექნებოდა წილადა. გავიხარებდი, მთა - ბარსა ოდეს ვნახავდი მწვანედა, მორწყულსა ჩემის ოფლითა, ყვავილებს შიგნით, გარეთა. გადავუშლიდი გულ - მკერდსა დღისით მზეს, ღამით მთვარესა. სიცოცხლეს ვაგრძნობინებდი მომაკვდავ არე - მარესა. თოვლად ქცეულსა გულშია ცეცხლად იმედი მრჩებოდა, რომ ისევ ჩემი სიკვდილი სიცოცხლედ გადიქცეოდა და განახლებულ ბუნებას ყელ - ყურზე მოეხვეოდა."

ბაკური

არაგვს

დაწუხებულმა, არაგვო, რო გნახე, გავიხარეო, სრულიად გამოვიცვალე, წელშიაც ავიხარეო. რა ლამაზია, წყეულო, შენთ ზვირთთა ლაღნი ჩქერანი, გააფთრებულსა ტალღასა კლდეს რო...

ამას ვამჩნევ

არ ვტირი

არ ვტირი, არც რას ვემდური, მწარეს ბედს, მწარეს ყოფნასა, მუდამ ეს მოსდევს, ამბობენ, სიმართლესა და ცოდნასა, – რად დავიჩივლებ ტანჯვასა,...

ანნა-ბულბული

ანნა-ბულბული

პირველი ნაწილი მაისი არის, იქუხა, წვიმამ დაიწყო მოდენა; წვეთები ცვივა კამკამით, ალმასის თვალის ოდენა, მწვანე ბალახი და ჩირთი წმიდი ცრემლითა...

ანდერძი

ანდერძი

ნუ გასჯავრდებით, შვილებო, და ნუ დაგვიწყებთ გმობასა, რომ ბევრი საქმე დაგიგდეთ გასაკეთებლად მოდგმასა. ჩვენი დრო იყო გრძნობისა, ჩვენაც ვგლოვობდით, ვტიროდით....

ამირანი

ამირანი

ადე, ამირან, რას გძინავ? ცხენს დაუყარე ხანძილი, დიაცის დაწუნებულსა ტირილი გინდა, გან ძილი. - ხალხური. უზარმაზარი ტანისა კაცი ვინმე სჩანს...

ამაო ომი

ამაო ომი

ყვავსა და ყორანს გაჰხდოდათ არწივის საბუდარზედა: ერთმანეთს თავ-პირს აჭამდენ ნადავლარ-ნაქურდალზედა. ნისკარტს ნისკარტში უყრიან, ბრჯღალი თარეშობს ბრჯღალზედა, ერთსაც ეწადა, სხვასაცა ბინის...

აკაკის საიუბილეოდ

აკაკის საიუბილეოდ

მშობელი ქვეყნის მოზარევ, უნდა გიმღერო მთურადა. იმავ ჭირით ვარ სნეული, რაც შენ გატყვია წყლულადა. რა ვუყოთ?! ბედი, შავბედი თუმცა გვექცევა...

გველის მჭამელი

ადგილო კურუმ-კურუმო

ადგილო კურუმ-კურუმო, ველიან-ჭალიანაო, სამოთხესავით ლამაზო, მიყვარხარ ძალიანაო, რადა ხარ სულ მუდამ დინჯი შე შურთხის თვალიანაო? იმსჭვალვის აზრით ქვეყანა კაციან-ქალიანაო! შენის...

ალექსანდრე ყაზბეგს

ალექსანდრე ყაზბეგს

შვილო ტანჯულის ქვეყნისავ, სული დაჰლიე ტანჯვითა, მიუხვალ მამა-პაპათა ამოღებულის ხანჯრითა, ცრემლად დამდნარის გულითა, დაღლილი მტრისა ჯავრითა!.. ჯავრი ტანს ნაბდად გეხვევა,...

გვერდი 2 სულ 2 1 2