პუბლიცისტიკა

"...თავისუფალი უნდა იყოს არა რომელიმე ერთი წოდება, არამედ მთელი ერი. ქვეყანაც მხოლოდ მაშინ იქნება ბედნიერი, როცა მოისპობა წოდებრივი უპირატესობანი, ყველა წოდება იქნება თავისუფალი, ე.ი. ბედნიერი. თავისუფლება და ბედნიერება სინონიმებია. ნუ ეძებთ იქ თავისუფლებას, სადაც ცხოვრებას ისევ საფუძვლად წოდებრივი განსხვავება აქვს დადებული, საცა ყველას განურჩევლად წოდებისა და გვარიშვილობისა, არ ეძლევა საშუალება პატიოსანი შრომით მოიპოვოს პური არსებობისა, საცა შრომა ღირსეულად არ ფასდება, საცა არ არის თანასწორად განაწილებული ცოდნა, ქონება. მარტო ქონებრივი უზრუნველყოფა არ არის გარანტია, ერმა შეინარჩუნოს თავისუფლება, უკეთუ მას თან არ ახლავს ერის საერთო გონებრივი სიმწიფე, განათლება და ცოდნა..."

შავ-ბნელი ამნები

შავ-ბნელი ამნები

ქართლში ძალიან გახშირებულია „პოლიტიკურ“ დამნაშავეთა შეპყრობა...ვიზედაც ცოტა რამ ეჭვია, ყველას მიერეკებიან. არც ძევა, არც კვლევა. უნდა ნახოთ თავის თვალით ეს...

ბიუროკრატის ჩივილი

ბიუროკრატის ჩივილი

საწყალი ბიუროკრატია! ყველამ ყბად აიღო და ლამის იგი წყალს წააღებინონ. ვინ იცის, რას არ აბრალებენ საცოდავს! მანჯურიაში დამარცხდა რუსის მხედრობა...

ამას ვამჩნევ

ფიქრები

ფიქრი უსამზღვროა, ვითა სამყარო, და უკეთუ ადამიანი მიჰყვა ფიქრს, ვინ იცის სადამდის მიიყვანს; შეიძლება კლდეზედაც გადასჩეხოს. ხოლო ისიც შესაძლებელია, -...

ფიქრები

ფიქრები

უნდა ვიფიქრო, ვინაიდგან ფიქრი აღკრძალული არ არის: ფიქრი სხვაა, საქმე სხვაა, შუა უძევს დიდი ზღვარი. ღმერთმა დაიფაროს ფიქრისთვისაც, რომ სასჯელი...

ანდერძი

ენა

ამ ბოლო ხანს ჩვენს საზოგადოებაში მასლაათის დროს და გაზეთებშიაც შეხვდებით სამდურავს ქართულის ენის შებღალვისა გამო, თუ საქმეს ჩავუკვირდებით, ამ სამდურავს...

PRO DOMO SUA

PRO DOMO SUA

ამას წინათ “მოამბე”-ში იყო დაბეჭდილი წერილი ჩვენის მხცოვანის და პატივცემულის მგოსნის რაფიელის იუბილეის გამო, სადაც ბაჩანა და ვაჟა-ფშაველაც იყვნენ მოხსენიებულნი,...

გაზვიადებული საკითხავი

გაზვიადებული საკითხავი

სპეციალისტების ბაასმა სპეციალურ საგანზე, მეც არასპეციალისტს საღერღელი ამიშალა და ლამის სალინგვისტო-საფილოლოგიო ბაასში ჩავერიო. მეტი ღონე არ არის, კარგად მოგეხსენებათ ჩვენს...

ფიქრები, მოგონება და ოცნება

ფიქრები, მოგონება და ოცნება

კაციც ბევრშია გასამტყუნარი. იქამდის მამაცია, დაფიქრდება და იტყვის: ერთხელაც იქნება მოვკვდებიო, მაგრამ იმდენად მხნე და გონიერია, არა გიჟდება. ამ ფიქრს...

ამას ვამჩნევ

ამას ვამჩნევ

ფიქრისა და მსჯელობისას სხვას მაინც მიჰბაძონ, თუ შინაარსით არა, გარეგნობით მაინც, რომ უცხო კაცი დაესწროს, ის არა თქვას: ე, რა...

ალექსანდრე ყაზბეგს

ფშავის-ხევი

აქეთ მშვიდობიანობაა. მოისპო თითქმის ყაჩაღობა-ავაზაკობა და მკვლელობისა ხომ, კარგა ხანია, აღარაფერი ამბავია. ხალხი გაიკრიფა ბარში თავიანთ საქონლით, ცხვრით და ძროხით:...

თიანური ფელეტონი

თიანური ფელეტონი

მართალია, თიანელებს ეჯავრებათ წიგნი ჭირივით და გაზეთებიც, რასაკვირველია, მაგრამ მე მაინც უნდა გავაგებინო ჩვენს მკითხველებს ზოგი რამ ჩვენის პროვინციისა და...

ბიუროკრატის ჩივილი

ფიქრიანი

კაცს რომ ფიქრი არა ჰქონდეს, შენი მტერი, რომ კაცის ყოფნა იქნებოდა წუთისოფელში: მაშინ ხომ ვეღარც ენა იენავებდა და დამუნჯდებოდა მთელი...

გვერდი 1 სულ 2 1 2